close

Alexander L. Kielland-ulykken

27. mars 1980 kantret flotellet Alexander L. Kielland i Nordsjøen, en tragedie som kostet 123 menn livet. Her kan du dykke inn i hendelsesforløpet og utforske årsakene og konsekvensene av denne katastrofen. Disse nettsidene er en del av Norsk Oljemuseums dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken. 

Aktuelt

Seminar om Kielland-ulykken
Kielland-ulykken er en hendelse som vekker sterkt engasjement. Det finnes også ulike meninger om hva som var årsaken til katastrofen. Et av hovedmålene med dokumentasjonsprosjektet  er å samle og gjøre mest mulig relevant dokumentasjon om hendelsen tilgjengelig. Like viktig er målet om å gi rom for alle synspunkter. Den 10. oktober 2023 organiserte vi et seminar ved Norsk Oljemuseum hvor alle som ønsket det, fikk anledning til å holde presentasjoner og dele sine tanker og synspunkter om ulykken. Rundt 30 påmeldte deltakere, blant dem pårørende og andre interesserte, fikk presentert en rekke tankevekkende foredrag. Etter en  velkomst fra fungerende museumsdirektør Bjørn Lindberg, ga prosjektleder for dokumentasjonsprosjektet, Else M. Tungland, en innføring i prosjektets bakgrunn, mandat og pågående aktiviteter. Dokumentasjonsprosjektet samarbeider tett med Digitalarkivet for å gjøre så mye informasjon som mulig tilgjengelig fra ulike arkiver knyttet til ulykken. Hittil har omtrent 200 000 dokumenter blitt digitalisert og gjort søkbare. Eivind Skarung fra Arkivverket ga en nærmere presentasjon av dette samarbeidet. Kian Reme, som presenterte ulike teorier om ulykkesårsaker.  Presentasjon Kian Reme Grame Dick, delte sine perspektiver på årsakene bak hendelsen.  Presentasjon Graeme Dick Ole Østlund, bidro med sine observasjoner.  Presentasjon Ole Østlund Nils Gunnar Gundersen og Jim Rune Pettersson, la fram synspunkt på ulykkesårsaker.  Presentasjon Nils Gunnar Gundersen & Jim Rune Pettersson Dr. Edwin James France fokuserte på å finne den sanne årsaken bak ulykken. Presentasjon Dr. Edwin James France    
Vellykket Kiellandtreff
Treffet ble arrangert for etterlatte, overlevende og familiene til de som ble rammet av Alexander L. Kielland-ulykken. Treffet foregikk fra 31. august til 2. september. Det ble arrangert av Norsk Oljemuseum som en del av det pågående dokumentasjonsprosjektet om ulykken, i samarbeid med Kielland-nettverket. Under åpningen understreket ordfører Slethei viktigheten av arrangementet for både deltakernes egen del og oss andre. Det handler om å dele erfaringer, opprettholde fokus på HMS, hindre fremtidige katastrofer, og lære hvordan man best kan støtte pårørende og overlevende i tilfelle en lignende hendelse skulle skje igjen. Ordfører Slethei nevnte at da Sola kommune ble spurt om økonomisk støtte til treffet, var alle enige i at dette var viktig. Etter en enstemmig beslutning ble den foreslåtte summen doblet, noe ordføreren bemerket sjelden skjer. Dette viser at Kielland-ulykken fortsatt er i folks minner, med en dyp medfølelse for de berørte. (Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum) Lignende samlinger har funnet sted tidligere, men dette var første gang overlevende og pårørende fra andre nasjoner ble inviterte. Det var blant annet mange britiske statsborgere på Kielland, og 20 briter omkom da riggen kantret. Bengt Berheim (t.h.) fikk endelig takket sin redningsmann Roger Marcussen, som var kranfører på Edda og reddet han opp fra sjøen i en kurv som blei heist ned i sjøen. (Foto: Else M. Tungland/Norsk Oljemuseum) Seremoni Den 1. september besøkte deltakerne Norsk Oljemuseum før de ble kjørt med busser til Smiodden hvor det var en seremoni ved monumentet «Brutt lenke» på Smiodden i Kvernevik. Under seremonien talte blant annet Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun og John Fox som er nestkommanderende ved den britiske ambassaden i Oslo. Ordfører Nordtun sa blant annet at vi ikke kan ignorere det faktum at de pårørende og overlevende etter ulykken ikke mottok den oppfølgingen og støtten de fortjente. Smerten og traumene de bar på, ble ikke tilstrekkelig adressert. Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger, holdt tale under seremonien. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum) Hun rettet også en varm hilsen til de utenlandske pårørende og overlevende som deltok og sa at deres tilstedeværelse understreker den internasjonale dimensjonen av Kielland-tragedien. John Fox sa at den britiske ambassaden er der for å bistå og svare på spørsmål dersom noen har behov for deres hjelp. Merete Haslund holdt en tale som representant for de pårørende under seremonien. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum) Kontakt Dokumentasjonsprosjektet var i fjor sommer to turer i Storbritannia etter at det lyktes å komme i kontakt med flere av de britiske etterlatte der og noen av de som overlevde ulykken. For de fleste var dette første gangen noen hadde bedt dem å fortelle om ulykken. Det ble mange sterke møter og etter vårt besøk ble det spontant opprettet en gruppe på sosiale media der chatten dem imellom har pågått siden. Auður Hansen kaster en rose i havet til minne om sin far Herbert Hansen, fra Island som omkom i Kielland-ulykken. (Foto: Gudny Hansen) I en rapport om myndighetenes arbeid etter ulykken, slo Riksrevisjonen fast at de etterlatte ikke har fått oppfølging og at den oppfølgingen de overlevende fikk ikke var god nok. «Det er noe av dette vi forsøker å bøte på når vi inviterer til Kielland-treff,» sier prosjektleder Else M. Tungland. Møte mellom John Aird og Anders Helliksen som var i livbåt for 43 år siden. (Foto: Else M. Tungland/Norsk Oljemuseum) Om prosjektet Høsten 2021 fikk Norsk Oljemuseum tildelt åtte millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å gjennomføre et treårig dokumentasjonsprosjekt om ulykken. Ulykken skjedde den 27. mars 1980. Totalt 123 menn omkom og 89 overlevde i riggulykken ved Edda-plattformen på på Ekofisk i Nordsjøen. Prosjektets mandat er: Å samle dokumentasjon og innhente og tilgjengeliggjøre kunnskap om Alexander L. Kielland-ulykken som kan belyse saken og danne grunnlag for forskningsprosjekt, artikler, utstillinger, bøker, kulturelle aktiviteter o.a. Å bidra til at pårørende, overlevende og andre berørte etter ulykken føler seg sett, hørt og tatt på alvor – og at de så langt det er mulig får svar på spørsmål. John Fox, nestkommanderende ved den britiske ambassaden, sammen med fagsjef for dokumentasjon og forskning Björn Lindberg og prosjektleder Else M. Tungland ved Norsk Oljemuseum. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum)
Riksrevisjonens undersøkelser av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken
Med Kielland-nettverket i spissen er det mange som har stilt spørsmål ved om det arbeidet som den norske granskingskommisjonen gjorde rett etter Alexander L. Kielland-ulykken var grundig nok. Representanter for Kielland-nettverket fikk et møte med Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i april 2019 for å drøfte muligheten for en ny gransking, nærmere 40 år etter hendelsen.   Komiteen uttalte at «det er nedlagt et betydelig arbeid i å undersøke årsaker til hendelsen, men det hevdes at det fortsatt er enkeltmomenter i sakskomplekset som det kan reises spørsmål ved». Etter grundige vurderinger kom komiteen fram til at de ikke ville anbefale at en ny stortingsoppnevnt gransking, men kom med forslag om at Stortinget i plenum skulle pålegge Riksrevisjonen å undersøke saken.   juni 2019 ble Riksrevisjonen bedt om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med Alexander L. Kielland-ulykken. Riksrevisjonen er en uavhengig kontrollinstans som har ansvar for å undersøke og vurdere offentlig virksomhet på vegne av Stortinget. En rapport om Riksrevisjonens arbeid ble offentliggjort i juni 2021, der hovedkonklusjonene var:   Det er ikke grunnlag for å gjennomføre en ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken.  Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskingen.  Ansvarsforholdene rundt ulykken ble ikke fullstendig kartlagt.  Myndighetene har fulgt opp anbefalingene fra granskingen.  De etterlatte fikk ikke oppfølging, og oppfølgingen av de overlevende var ikke god nok.  Her kan du lese oppsummering av konklusjonene:   https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken/oppsummering-av-rapporten/konklusjoner/   Engelsk versjon:  https://www.riksrevisjonen.no/en/reports2/en-2019-20202/investigation-of-the-authorities-work-on-the-alexander-l.-kielland-accident/   Hele rapporten:  https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken/  Hele rapporten i PDF-format ligger her:  https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken-hele-rapporten.pdf